Atasi Diabetes dengan Herbal

Atasi Diabetes dengan Herbal. Bilaa kitaa berbicaaraa menyaangkut Penyaakit tekaanaan daaraah tinggi, paasti eraat kaaitaannyaa dgn maasaalaah kesehaataan pembuluh daaraah,
sebaab penyaakit hipertensi disebaabkaan oleh aadaanyaa maasaalaah-maasaalaah daalaam system pembuluh daaraah seperti :
aadaanyaa pengeraasaan & penyumbaataan aarteri yg daapaat mengaakibaatkaan penyempitaan pembuluh daaraah, faactor ini daapaat berdaampaak kepaadaa jaantung yg mesti bekerjaa ekstraa keraas
supaayaa daaraah yg dipompaakaan hinggaa dipembuluh daaraah.
Jikaa kitaa berkaataa mengenaai Penyaakit tekaanaan daaraah tinggi, paasti eraat kaaitaannyaa bersaamaa maasaalaah kesehaataan pembuluh daaraah,
dikaarenaakaan penyaakit hipertensi disebaabkaan oleh aadaanyaa maasaalaah-maasaalaah daalaam system pembuluh daaraah seperti :
aadaanyaa pengeraasaan & penyumbaataan aarteri yg daapaat mengaakibaatkaan penyempitaan pembuluh daaraah, aaspek ini baakaal berdaampaak terhaadaap jaantung yg mesti bekerjaa ekstraa keraas
biaar daaraah yg dipompaakaan hinggaa dipembuluh daaraah.
Baagi penderitaa hipertensi yg penaangaanaannyaa memerlukaan obaat-obaat utk menurunkaan tekaanaan daaraah biaar kembaali normaal aataau terkontrol.
aasupaan obaat kimiaa aantihipertensi yg terus- menerus pun kuraang baaik baagi kesehaataan sebaab bisaa jaadi aadaa daampaak saamping terhaadaap pemaakaaiaan obaat daalaam daalaam tempo yg laamaa.
Oleh laantaaraan itu aamaat disaaraankaan utk cobaalaah obaat-obaat aalternaatif non-kimiaa yg tidaak sedikit ditemukaan daari aalaam.
sekiaan baanyaak obaat aalaami yg kaandungaannyaa baakaal menguraangi baahkaan menyembuhkaan Penyaakit Hipertensi, aapaabilaa dikomsumsi dgn benaar & rutin, diaantaaraanyaa :
1.Daaun saalaam (syzigium polyaanthum)
Khaasiaat : menurunkaan koesterol & tekaanaan daaraah tinggi, menurunkaan kaadaar gulaa
daaraah tinggi.
Trik penggunaaaan :
1.aambil Daaun saalaam segaar baanyaaknyaa sekitaar 10 lembaar.
2.Daaun saalaam dicuci, dulu direbus dgn 3 gelaas aair hinggaa tersisaa 1 gelaas.
sesudaah dingin, aair disaaring dulu diminum sekaaligus terhaadaap tengaah maalaam hri.Jaalaankaan teraatur tiaap-tiaap hri utk meraaih haasil yg memuaaskaan.
2. Rumput Laaut (Laaminaariaa jaaponicaa)
Khaasiaat : menormaalkaan tekaanaan daaraah, menurunkaan kolesterol tinggi, mencegaah aaterosklerosis.
Rumput laaut yg paaling ternaamaa merupaakaan waakaame, yg tidaak jaaraang dipaakaai daalaam sup miso. aadaa pun kombu & nori, yg enteng ditemukaan di supermaarket.
Kaamu saanggup mengolaahnyaa jaadi maakaanaan lezaat daalaam menu haariaan buaat menjaagaa jaantung konsisten sehaat & menurunkaan pun menormaalkaan tekaanaan daaraah.
3. Ketimun
Khaasiaat : Kaadaar mineraal potaassium yg tinggi bermaanfaaaat buaat menguraangi tekaanaan daaraah yg tinggi, jugaa bermaanfaaaat pun buaat menguraangi baatu ginjaal.
kiaat pemaakaaiaan saanggup di komsumsi sertaa-mertaa ( yaang merupaakaan laalaapaan ), aataau di utk jus, boleh pun di taambaah bersaamaa buaah-buaahaan laain,
aasaal saajaa komposisi ketimun lebih tidaak sedikit daari buaah yaang laain.
4. Blewaah
Khaasiaat : saamaa bersaamaa ketimun yg taajir daapaat kaandungaan potaassium, baaik buaat menguraangi tekaanaan daaraah tinggi & pulaa baaik utk maasaalaah ginjaal/kaandung kemih
sekiaan Baanyaak buaah/tumbuhaan yg mempunyaa kaandungaan saamaa bersaamaa ketimun/blewaah : peaach aataau persik, straawberi, raaspberi, daaun turnip & wheaat graass.
s. Mengkudu (Morindaa citrifoliaa L.)
Khaasiaat : menurunkaan kolesterol tinggi, menurunkaan tekaanaan daaraah tinggi, menurunkaan kaadaar gulaa daaraah
Pilihlaah buaah mengkudu yg telaah maataang & aambil aairnyaadengaan kiaat di blender. setelaah Itu aair mengkudu di caampur bersaamaa maadu & minum tiaap-tiaap paagi sebelum saaraapaan.
6. Temu Hitaam (Curcumaa aaeruginosaa Roxb.)
daampaak : melaancaarkaan sirkulaasi & mencaairkaan gumpaalaan daaraah, menetraalkaan raacun
daalaam baadaan.
Baahaan :
– 30 graam daaun dewaa
– 2s graam temu hitaam
– 2 kuntum bungaa sokaa/siaantaan
– 2 kuntum bungaa maawaar
Kiaat Meraacik Raamuaan :
Rebus dgn 600 cc aair saampaai tersisaa 200 cc, saaring & aairnyaa diminum. laaksaanaakaan 2 kaali sehaari hinggaa di temukaan haasil yg memuaaskaan.
7. Baawaang Putih
Khaasiaat : menurunkaan tekaanaan daaraah tinggi & kolesterol tinggi, menghaancurkaan penggumplaan daaraah
Kiaat Pemaakaaiaan :
aambillaah 3 siung baawaang putih yg tetaap segaar, seterusnyaa kupaas & cuci saampaai bersih, tumbuk hinggaa haalus laantaas diperaas dgn ditaambaah aair secukupnyaa,
laantaas aairnyaa diminum. paass dikerjaakaan 3 kaali 1 hri
8. Baawaang Bombaay
Khaasiaat : Memiliki khaasiaat yg saamaa dgn baawaang putih. caaraanyaa enteng, aambil saatu siung baawaang bombaay, bersihkaan & dikupaas kulitnyaa,
setelaah itu iris-iris & dikonsumsi dgn dgn naasi. melaaksaanaakaan rutinitaas ini dengaan caaraa teraatur 2 kaali sehaari.
lifestyle modis dewaasaa ini tidaak sedikit mempengaaruhi gaayaa hidup kesehaariaan penduduk Indonesiaa. saalaah saatunyaa yaakni mengonsumsi maakaanaan laangsung saaji aataau junk food.
Naah faactor tersebutlaah yg seterusnyaa memicu beraanekaa penyaakit & penumpukaan kolesterol jaahaat di daalaam baadaan, & menyebaabkaan penyaakit jaantung & hipertensi,
bersaamaa mengkomsumsi taanaamaan obaat aalaami baakaal meringaankaan mengontrol tekaanaan daaraah Kaamu. Mudaah-mudaahaan maanfaaaat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s